תקנון פעילות פרסי אייקאסט 2020

לינקים מהירים

הודעת מערכת

ספרים מוקלטים - איתך בכל מקום

שימוש בכרטיס מתנה רכישת כרטיס מתנה

סופרים פופולרים

תקנון פעילות פרסי אייקאסט 2020

תקנון פעילות - "פרסי אייקאסט 2020" 
1.הגדרות 
"החברה" אייקאסט בע״מ, ח"פ 513746453, רחוב השלושה 3, תל אביב-יפו. 

"משתתף"
אדם העונה על כל אלה: (1) מלאו לו 14 (ארבע עשרה) שנים; (2) הינו תושב ישראל ו/או בעלי היתר שהייה כדין; (3) אינו עובד ו/או שותף ו/או מנהל בחברה ו/או אינו בן משפחה של מי מהם; (4) עמד בכל תנאי מתנאי תקנון זה.

מובהר בזאת כי קטינים מתחת לגיל 14 (ארבע עשרה) אינם רשאים להשתתף בפעילות ולא יזכו בפרסים. משתתף שהינו קטין (מגיל 14 ומעלה), כמשמעות המונח בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב- 1962, צריך לקבל את הסכמת הורהו/אפוטרופוס החוקי על מנת להשתתף בפעילות. כמו כן, מובהר בזאת, כי משתתף אשר הינו קטין ואשר זכה בפרס במסגרת הפעילות לא יהיה רשאי לקבלו בעצמו, אלא רק באמצעות הורהו או אפוטרופוס החוקי, והכל כמפורט בתקנון זה להלן.

יובהר כי החברה ו/או מי מטעמה רשאיות לפסול כל משתתף. עוד יובהר כי על המשתתף לעמוד בתנאי תקנון זה. משתתף אשר נפסל כתוצאה מהפרה של כל תנאי מתנאי תקנון זה, לא יעלה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ומי מטעמה בקשר עם פסילתו.
"דף הסקר" עמוד נחיתה הכולל בתוכו את טופס ההצבעה, כהגדרתו להלן. קישור לדף הסקר יפורסם ע"י החברה באמצעי המדיה הבאים: עמוד הפייסבוק של החברה, ניוזלטר לרשימת התפוצה של החברה  ודרך האפליקציה של החברה. 
"טופס ההצבעה" טופס ההצבעה ל"פרסי אייקאסט 2020" ובו יופיעו שאלות שעל המשתתף לענות עליהן ("הסקר") כחלק מהשתתפותו בפעילות. 

"הפעילות"
פעילות הנערכת ע"י החברה בדף הסקר אשר במהלכה ובמסגרתה תעלה החברה קישור לדף הסקר, ובו תזמין את המשתתפים להיכנס לטופס ההצבעה, לדרג את ההאזנות השונות שעשו להם את השנה, בהתאם לשאלות המנחות שבטופס ההצבעה, ולענות על שאלה פתוחה בה יספרו מהו הספר הכי טוב ששמעו השנה ולמה הוא ראוי להיקרא "האזנת השנה" ("התכנים"). 
בתום תקופת הפעילות, שלושת (3) המשתתפים אשר תכניהם נבחרו כמקוריים והיצירתיים ביותר לדעת צוות השופטים וכמו כן יעמדו ביתר תנאי התקנון, יוכלו להיות מועמדים לזכייה בפרס. 

"צוות שופטים"צוות שופטים אשר ימונה על ידי החברה ו/או מי מטעמה ויבחן בתום תקופת הפעילות את התכנים המקוריים והיצירתיים ביותר. 

יובהר כי שיקול הדעת הסופי בבחירות המועמדים לזכייה בפרס נתון לצוות השופטים בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ולא לאף גורם זולתו, ולמשתתף לא תעמוד כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בקשר עם בחירה כזו או אחרת. לצרכי קבלת החלטה על כל זכייה השופטים לא יהיו חייבים לנמק את החלטתם.

"תקופת הפעילות" מיום ב' ה-04.01.2021 בשעה 08:00 ועד ליום ב' ה-11.01.2021 בשעה  23:59.

שעון החברה הוא השעון הקובע לעניין תקופת הפעילות ולעניין יום הפעילות.

החברה ו/או מי מטעמה רשאית לשנות את תקופת הפעילות, להאריכה, לקצרה או לבטלה באופן מוחלט, בהתאם לעדכונים אשר יפורסמו על ידי החברה ו/או מי מטעמה בדף הסקר ו/או בדף הפייסבוק של החברה ו/או באפליקציה של החברה ויוטמעו בתקנון המעודכן שיפורסם מעת לעת בדף הסקר, בדף הפייסבוק של החברה ו/או דרך האפליקציה של החברה, ולמשתתף ו/או למי מטעמו לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין כך.
למען הסר ספק, מובהר כי הפעילות מתנהלת בהתאם להנחיות משרד הבריאות ולפי הוראות תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש"ף-2020, והוראות כל דין ובכל מקרה של החמרה בהנחיות ו/או התקנות כאמור, ייתכן כי החברה תבטל את הפעילות ו/או תשנה אותה, לפי שיקול דעתה הבלעדי.


"מועמד לזכייה בפרס" 
משתתף אשר ענה על כל הסקר בטופס ההצבעה, לרבות מילוי כתובת הדואר האלקטרוני שלו, ותכניו נבחרו על ידי צוות השופטים כתכנים המקוריים והיצירתיים ביותר מבין כל התכנים בכל תקופת הפעילות וכן עמד ביתר הוראות התקנון. 
להסרת ספק, כל משתתף יכול להשתתף בסקר ולהצביע פעם אחת בלבד, ומשתתף לא יהיה מועמד לזכייה יותר מפעם אחת בכל תקופת הפעילות ולא יזכה ביותר מפרס אחד.

"זוכה"מועמד לזכייה בפרס אשר: (1) עמד בכל תנאי מתנאי תקנון זה; (2) לא נפסל מלהיות מועמד לזכייה בפרס על פי הוראות תקנון זה; (3) לא נמנעה ממנו קבלה או מימוש של פרס עפ"י הוראות תקנון זה; (4) הוכרז כזוכה על ידי החברה לפי המנגנון המפורט בתקנון זה. 

יובהר כי כל משתתף יוכל להשתתף פעם אחת בלבד, ולזכות, לכל היותר, בפרס אחד בלבד במהלך כל תקופת הפעילות, ולא תעמוד לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או העוזרות לחברה בגין האמור.

"הפרס"
שובר לרכישת חמישה (5) ספרים לבחירת הזוכה מתוך מאגר הספרים של החברה. 
תוקף מימוש השובר: שבועיים מתאריך קבלתו. 

סה"כ בתקופת הפעילות יחולקו שלושה (3) פרסים בלבד.

יובהר כי, ייתכן והפרס ואופן מימושו יהיו כפופים למגבלות נוספות, כפי שיפורטו בדף הסקר, ו/או בדף הפייסבוק של החברה, ו/או באמצעות האפליקציה של החברה ו/או בכל דרך אחרת שתבחר החברה בהתאם לשיקול דעתה. 
החברה ו/או מי מטעמה רשאיות לשנות ו/או להחליף את זהות הפרס, כולו או חלקו, ו/או את כמותו ו/או להוסיף עליו פרסים נוספים, לפי שיקול דעתה הבלעדי. עדכונים לעניין זה יפורסמו בדף הסקר, ו/או בדף הפייסבוק של החברה, ו/או באמצעות האפליקציה של החברה ו/או בכל דרך אחרת שתבחר החברה בהתאם לשיקול דעתה. 
לא תעמוד לכל משתתף ו/או לזוכה ו/או למקבל הפרס כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה, לרבות בגין מימוש הפרס או אי מימושו לפי העניין ובהתאם לסוג הפרס, התאמתו לצרכי הזוכה, ערכו ולרבות בשל כל שינוי בו מכל סוג שהוא. למען הסר ספק מובהר כי האחריות בגין הפרס ו/או מימושו ו/או אי מימושו וכל הנובע מכך היא על המשתתף ו/או הזוכה, ולמשתתף ו/או לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בעניינים אלה. 
מובהר בזאת כי קבלת הפרס הינה בכפוף לעמידה בכל הוראות תקנון זה. 
"התקנון" תקנון זה. התקנון יהיה זמין בדף הסקר, ו/או דרך דף הפייסבוק של החברה, ו/או באמצעות האפליקציה של החברה ו/או בכל דרך אחרת שתבחר החברה בהתאם לשיקול דעתה.

2.כללי
2.1.בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, לרבות בדף הסקר ו/או בכל דרך אחרת, למעט הודעה מטעם החברה בדבר שינוי תקנון זה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
2.2.ייתכן ובמהלך הפעילות יעודכן התקנון, על פי שיקול דעתה של החברה. התקנון המעודכן יהיה זמין בדף הסקר, ו/או בדף הפייסבוק של החברה, ו/או באפליקציה של החברה ו/או בכל דרך אחרת שתבחר החברה בהתאם לשיקול דעתה. נוסחו המחייב של התקנון בכל עת הוא הנוסח המעודכן, אף אם המשתתף או אדם אחר הסתמך על נוסח קודם.
2.3.לא ניתן לערער על תוצאות הפעילות ו/או על כל עניין הנוגע אליהם, וקביעתה של החברה בעניין זה תהא סופית ומוחלטת ולא יבוא אחריה דבר. 
2.4.יובהר כי זוכה אחד בלבד יוכל לזכות, לכל היותר, בפרס אחד בלבד במהלך כל תקופת הפעילות, ולא תעמוד לא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין האמור.
2.5.בתקנון הפעילות השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים. 
3.ההשתתפות בפעילות 
3.1.אדם המעוניין להשתתף בפעילות, יכנס לקישור דף הסקר, המופיע בדף הפייסבוק של החברה, ו/או באפליקציה של החברה ו/או בניוזלטר שיישלח לרשימת התפוצה של החברה. 
3.2.מובהר כי כניסה לסקר ע"י המשתתף אינה מהווה ראיה או הבטחה לקבלת פרס כלשהו. 
3.3.בעצם השתתפותו בפעילות, מאשר המשתתף ומקבל על עצמו את תנאי תקנון זה.
3.4.במהלך תקופת הפעילות תעלה החברה קישור בו תזמין את המשתתפים לענות על הסקר, לדרג את ההאזנות השונות שעשו להם את השנה, בהתאם לשאלות המנחות שבטופס ההצבעה, ולענות על שאלה פתוחה.
3.5.תשובות המשתתפים יסומנו בטופס ההצבעה, וכן תיכתבנה כתגובה לשאלה עצמה בטופס ההצבעה ו/או מיקום אחר עליו תורה החברה. החברה תהיה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול מהשתתפות בפעילות ומזכייה בפרס כל משתתף אשר תשובתו לא תעמוד בתנאי סעיף זה, ולמשתתף כאמור לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה.
3.6.שלושת (3) המשתתפים בכל תקופת הפעילות, אשר תכניהם נבחרו כמקוריים והיצירתיים ביותר לדעת צוות השופטים, אשר מילאו את כתובת הדואר האלקטרוני שלהם במקום הנדרש בטופס ההצבעה ואשר עמדו בהוראות התקנון, יהיו מועמדים לזכייה בפרס.
3.7.מועמד לזכייה בפרס יוכל להשתתף ולענות על הסקר פעם אחת בלבד, וכן לזכות, לכל היותר, בפרס אחד בלבד במהלך כל תקופת הפעילות, ולא תעמוד לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין האמור. 
3.8.מובהר בזאת כי המשתתפים בפעילות נותנים מראש ובעצם השתתפותם בפעילות את הסכמתם לחברה לעשות שימוש במידע שהתקבל כראות עינה ולפרסמה באמצעי תקשורת שונים לרבות - טלוויזיה, עיתונות, אינטרנט - פייסבוק ואינסטגרם, שילוט חוצות ומסכי חוצות, מבלי שהמשתתפים יקבלו תשלום.
3.9.הסכמה לאמור בתקנון זה מהווה תנאי להשתתפות בפעילות.
4. הגבלות לגבי העלאת תכנים
4.1.המשתתף מסכים, מאשר ומצהיר לגבי התכנים שאותם הוא שלח, כי:
4.1.1.הוא האדם היחיד אשר יצר את התכנים ואין לכל צד שלישי זכות כלשהי בתכנים. 
4.1.2.לחילופין, מקום בו צד שלישי יצר את התכנים, קיבל המשתתף את הסכמתו של היוצר כאמור להשתמש בתכנים אלה לשם ההשתתפות בפעילות וכן, קיבל את הסכמתו להעביר לחברה ו/או למי מטעמה את הזכויות בתכנים לרבות תנאי תקנון זה.
4.1.3.בכל מקרה שבו אדם אחר יצר את התכנים, המשתתף מצהיר מפורשות כי לחברה אין כל אחריות כלפיי כל נזק שייגרם כתוצאה מכך וכל האחריות בקשר עם האמור וכל נזק שייגרם יוטל על המשתתף. 
4.1.4.ידוע למשתתף שחל איסור מוחלט לשלוח כל תוכן המפר כל דין או הסכם או אשר פרסומו יהווה הפרה של כל דין או הסכם, לרבות אך לא רק תכנים אשר שימוש בהם או פרסומם יהווה או עשוי להוות (יחדיו להלן: "תוכן אסור"): 
4.1.4.1.הפרה של זכויות צדדים שלישיים, לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר, סימני שירות, מדגמים, זכויות מוסריות או כל זכות קניין רוחני אחרת; 
4.1.4.2.הפרה של דיני לשון הרע או הוצאת דיבה או פגיעה בשמו הטוב של אדם ו/או גוף כלשהו;
4.1.4.3.הפרה של דיני העונשין בקשר עם פרסומי תועבה;
4.1.4.4.הפרה של דיני הגנת הפרטיות;
4.1.4.5.הטעיה של צרכן;
4.1.4.6.פרסום גלוי או סמוי למתחרה של החברה או לכל מוצר אחר שאינו מיוצר או נמכר על ידי החברה;
4.1.4.7.פגיעה ברגשות הציבור או כל חלק ממנו;
4.1.4.8.הפרת חוזה או חובת אמון או סודיות;
4.1.4.9.שקרי, מטעה או מסולף;
4.1.4.10.התחזות לאדם אחר ו/או הולכת שולל משתתפים אחרים;
4.1.4.11.זיהוי אישית של אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם;
4.1.4.12.תוכן בעל אופי טורדני, פוגע, מעליב, עוין, מאיים, גס רוח, בעל אוריינטציה פורנוגראפית או בעל אופי מיני בוטה;
4.1.4.13.עידוד אלימות, אפליה, שנאה או גזענות;
4.1.4.14.חשיפת פרטים של קטין, המזהים אותו, את פרטיו האישיים, מענו ו/או דרכי ההתקשרות עמו ו/או פגיעה בפרטיותו של קטין ו/או פרסום תמונת קטין, ללא אישור הוריו או האפוטרופוס שלו;
4.1.4.15.עידוד התנהגות פלילית או שימוש או פרסום המקים עילה לתביעה או אחריות אזרחית, או העלול לגרום לחברה נזקים;
4.1.4.16.כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (worms), ונדלים (vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב, וכן תוכנות לא חוקיות ו/או כל תוכן שהינו דואר זבל (spam) או שעלול לשמש לצורך הפצת דואר זבל.
4.2.החברה ו/או מי מטעמה שומרות לעצמן את הזכות לפסול בכל עת, ולא לפרסם ו/או למחוק מדף הסקר כל תוכן לרבות כל תוכן אשר, לפי שיקול דעתן הבלעדי, קיים חשש כי הוא נופל לגדר תכנים אסורים וכן, כל חומר אשר לפי שיקול דעתן הבלעדי של החברה ו/או מי מטעמה, איננו הולם את מדיניות החברה, בכל שלב, והכל בשל האמור וכן, מכל סיבה אחרת לפי שיקול דעתן הבלעדי של החברה ו/או מי מטעמה וללא צורך לנמק פעולתן.

5.קניין רוחני
המשתתף מצהיר ומתחייב כלפי החברה, לגבי התכנים שאותם שלח, כדלהלן:
5.1.התכנים במסגרת פעילות זו, הינם מקוריים ונוצרו על ידי המשתתף בלבד. המשתתף מצהיר ומתחייב, כי התכנים, חלקם ומקצתם אינם מועתקים מכל גורם כלשהו, לרבות מאתרי אינטרנט אחרים ו/או כל מקור בלתי מוכר אחר, כי לא נעשה כל שימוש שהוא בזכויות צדדים שלישיים, וכי אין בשימוש בתכנים ו/או בהצגתם כל הפרה של זכויות יוצרים ו/או הפרה של זכויות קניין רוחני מכל מין וסוג שהוא. 
5.2.בפרסום התכנים מעביר המשתתף לחברה ללא תמורה את כל הזכויות בהם, לרבות כל זכויות היוצרים הנובעות מהם, לבעלותה המלאה והבלעדית של החברה, אשר תהא רשאית לעשות בה שימוש בכל דרך, לרבות להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, לשדר, להעמיד לרשות הציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בתכנים בכל דרך אחרת, וכן להעניק רישיון משנה לשימוש בזכויות אלה – כולן או חלקן – לכל צד שלישי, באתרי אינטרנט, בדברי דפוס, לרבות בעיתונים, ובמגזינים, במדיות דיגיטאליות, ברשתות התקשורת, לרבות תקשורת חוטית, אל-חוטית, סלולארית, כבלים ולווין, ובכלל זה גם במקרה שהחברה או צד שלישי כלשהו יפיקו הכנסה בגין השימוש שייעשה בתוכן כאמור. בנוסף, יחולו התנאים הבאים: 
5.2.1.החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, לעשות שימוש בתכנים למטרות מסחריות ופרסומיות כלשהן.
5.2.2.המשתתף לא יהא רשאי לדרוש ו/או לתבוע כל תמורה או פיצוי עבור העברת כל הזכויות בתכנים המרכיבים אותו כמפורט לעיל.
5.2.3.המשתתף מצהיר ומתחייב כי לא יעלה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם הזכויות המוסריות בתכנים. 
5.3.המשתתף מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין כל שינוי בתכנים שיתבצע על ידי החברה על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי. 
5.4.המשתתף מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם כל שימוש שייעשה בתכנים על פי שיקול דעתן המוחלט והבלעדי, והכל מבלי לקבל ממנו הרשאה נוספת ו/או לשלם לו תמורה בגין השימוש כאמור. 
5.5.בנוסף ומבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתקנון זה מובהר בזאת, כי המשתתף יפצה ו/או ישפה את החברה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק אשר ייגרם לה כתוצאה מתביעה ו/או דרישה ו/או טענה של המשתתף ו/או כל צד ג' שהוא בקשר עם זכויות היוצרים של החברה בתכנים על כל מרכיביהם. 
6.קבלת הפרס
6.1.לאחר תקופת הפעילות, תנסה החברה ו/או מי מטעמה ליצור קשר עם המועמד לזכייה בפרס באמצעות הודעה אחת (1) בכתובת הדואר האלקטרוני שהזין המשתתף, שתישלח במהלך שבעה (7) ימי עסקים מתום תקופת הפעילות ובה הודעה כי זכה בפרס, יחד עם הסבר לאופן מימוש הפרס. החברה לא תשלח הודעות נוספות מעבר להודעת הדואר האלקטרוני לעיל, וכן לא תנסה בכל דרך אחרת להשיג מועמד לזכייה בפרס, מעבר לשליחת הודעת הדואר האלקטרוני לעיל.
6.2.מובהר כי החברה ו/או מי מטעמה לא תשאיר למועמד לזכייה בפרס הודעה בטלפון בדבר מועמדותו לקבלת הפרס ולא תציג כל שאלה אלא למועמד לזכייה בפרס עצמו. במועד יצירת הקשר תשלח החברה הסבר מפורט למימוש הפרס. 
6.3.ככל שלא אותר המועמד לזכייה בפרס ו/או נפסל בגין אי עמידתו בתנאי תקנון זה ו/או קיים חשד כי מועמדותו לזכייה ו/או לקבלת הפרס הושגה בדרכים שאינן כשרות (לרבות ביצוע עבירה פלילית ו/או עוולה אזרחית, ובכלל זאת פריצה לדף המותג או מסירת מידע שגוי) ו/או הודיע כי אינו מעוניין לקבל את הפרס, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה – אזי ייפסל המועמד לזכייה בפרס ו/או לקבלת הפרס, ותחתיו יבוא משתתף אשר דורג אחריו בהתאם לתנאי תקנון זה, אשר ייחשב כמועמד לזכייה בפרס ויחולו לגביו ההוראות הנ"ל בהתאמה, וחוזר חלילה. מובהר כי מועמד לזכייה בפרס שנפסל לא יהיה זכאי לכל פיצוי שהוא מהחברה או מי מטעמה.
6.4.מובהר כי דרך שליחת הפרס נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של החברה ו/או מי מטעמה ולכן החברה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשלוח את הפרס באמצעות דואר אלקטרוני ו/או דואר ישראל ו/או באמצעות שליח ו/או בכל דרך אחרת, בהתאם לשיקול דעתה, ובמקרה כאמור תהיה החברה רשאית לדרוש מהמועמד לזכייה בפרס כי טופס ההתחייבות המצורף כנספח א' יישלח אליה מבעוד מועד בתוך תקופת זמן שתיקבע על-ידה, זאת כתנאי לשליחת הפרס. החברה ו/או מי מטעמה תהא רשאית לפסול כל מועמד לזכייה בפרס, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, אם המועמד לזכייה בפרס לא יעמוד בהוראות סעיף זה.
6.5.יובהר כי מרגע שנמסר הפרס לדואר ישראל ו/או לשליח ו/או יצא משליטת החברה באמצעי אחר (ככל שרלוונטי), החברה איננה אחראית לפרס שלא הגיע למועמד לזכייה בפרס, ולא תהיה לו כל דרישה ו/או תביעה מאת החברה בשל כך.
7.הפרס
7.1.החברה רשאית לשנות ו/או להחליף את זהות הפרס ו/או את כמותו ו/או להוסיף עליו פרסים נוספים, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ולזוכה לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין האמור, לרבות בשל הפרס ו/או טיבו ו/או התאמתו ו/או איכותו ו/או אופן מימושו ו/או כמותו וכו'. עדכונים לעניין זה יפורסמו בדף הסקר, כהגדרתו לעיל ו/או בדף הפייסבוק של החברה ו/או באמצעות האפליקציה של החברה ו/או בניוזלטר שיישלח ע"י החברה, או בכל דרך אחרת שתבחר החברה. 
7.2.יובהר, כי מועד אספקת הפרס בפועל, ייקבע על-ידי החברה ו/או מי מטעמה, ולזוכה לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין האמור, לרבות בשל כל עיכוב או דחייה במועד קבלת הפרס או כל חלק הימנו.
7.3.ידוע למשתתפים כי השתתפותם בפעילות זו הינה למטרת השעשוע ולשם ההנאה המושגת מעצם ההשתתפות בפעילות. במידה ויחול שינוי בפרס עליו הוכרז, לא תהיה למשתתפים כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם האמור.
7.4.הפרס שיחולק במסגרת פעילות זו אינו ניתן להחלפה, לשינוי או להמרה על ידי הזוכה לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס ו/או מוצר אחר.
8.פטור מאחריות
8.1.המשתתף מצהיר בזאת, כי אין ולא תהיה לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה, מנהליה, עובדיה, ומי מטעמה, בכל הקשור והמתייחס לפעילות, להשתתפות (או אי ההשתתפות) בה ו/או לזכייה בה. כמו כן, אין ולא תהיה לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בכל הקשור לפרס ו/או מימושו ו/או אי מימושו. המשתתף מצהיר בזאת, כי התחייבותו זו הנה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול או לשינוי.
8.2.ההשתתפות בפעילות הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף, והחברה לא תישא באחריות לכל נזק (לרבות נזק גוף), הפסד, אבדן או הוצאה מכל מין וסוג שייגרמו למי מן המשתתפים, והקשור, במישרין או בעקיפין, עם הפעילות.
8.3.המשתתף מצהיר, מסכים ומאשר כי ידוע לו כי פעילות זו, הנערכת בהתאם לתקנון זה, משלבת מרכיבים של שעשוע והנאה שהוענקו לו עם השתתפותו בפעילות וכי יתכן כי על אף מאמצי החברה, עשויים להתרחש אירועים ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות, אשר יש בהם כדי למנוע מהמשתתף ו/או מהמועמד לזכייה בפרס מלזכות בפרס ו/או מלקבל את הפרס, והמשתתף מסכים לפטור את החברה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי או סעד בגינם. 
8.4.בהשתתפותו בפעילות מסכים המשתתף כי כל תקלה, שיבוש, איחור וכד', אשר מקורם בכוח עליון, מלחמה (לרבות בין מדינות או גורמים שאינם ישראל), שביתה, פיגועים, אסונות טבע וכיו"ב, בין בארץ ובין בכל מקום אחר, או כל אירוע אחר אשר אינו תלוי בחברה, לא ייחשב כלל להפרה של תקנון זה, ולא יזכה את המשתתף ו/או המועמד לזכייה בפרס בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה.
8.5.החברה אינה מתחייבת שהפעילות לא תופרע או תתקיים כסדרה ללא מגבלות או הפסקות, תנוהל ללא טעויות, תהא חסינה מפני נזקים, קלקולים, אי דיוקים, שגיאות ותקלות. מובהר בזאת, כי בכל אחד מהמקרים המפורטים בסעיף זה לעיל, תהא החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי רשאית לנקוט כל צעד על מנת למזער ו/או לנטרל את האמור, לרבות להפסיק את הפעילות טרם תום תקופת הפעילות ו/או לבטל את הפעילות כליל ו/או לנקוט בכל צעד אחר, ולמשתתף לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם האמור.
8.6.מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר כי עיבוד הנתונים במסגרת הפעילות נסמך על דף הסקר (יחד עם טופס ההצבעה) שאינו בבעלות החברה, אשר אינו חסין מכל טעות או תקלה. החברה אינה מתחייבת כי הפעילות תתנהל ללא תקלה, שגיאה, "נפילה" או טעות, ולמשתתף לא תהיה כל טענה או תביעה כתוצאה או בקשר לכך. כמו כן, מודגש, כי פעולת דף הסקר (וטופס ההצבעה) כפופה לזמינות ולתקינות של רשת האינטרנט, ולפיכך לא תהיה למשתתף כל טענה, דרישה או תביעה בגין כל נזק, אבדן, הפסד, פגיעה בסיכויים או הוצאה שייגרמו לו עקב טעות, נפילה, שיבוש, איחור או תקלה שנבעו מרשת האינטרנט כאמור. 
8.7.בכל מקרה בו יוכח כי תקלה, פגיעה או רשלנות של המשתתף מנעה ממנו מלהשתתף בפעילות ו/או מלזכות בפרס ו/או לממש את הפרס, תהיה החברה פטורה מאחריות.
8.8.החברה תהיה רשאית למסור כל מידע אשר יידרש ממנה על פי חוק ו/או על פי הוראה של רשות מוסמכת.
9.הצהרות והתחייבויות המשתתף 
מבלי לגרוע מיתר חובותיו והתחייבויותיו על פי תקנון זה ו/או כל דין, המשתתף מצהיר ומתחייב כלפי החברה כי: 
9.1.כל הפרטים שמסר הינם נכונים ומדויקים.
9.2.מלאו לו 14 שנים. 
9.3.ידוע לו כי דינו של תקנון זה ודינה של הפעילות כדין חוזה למתן ציונים, והוראות סעיף 33 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג- 1973, חלים עליהם, על כן בחירת הזוכה בסיום תקופת הפעילות הנה סופית, חלוטה, בלתי ניתנת לתביעה ו/או לערעור, מחייבת ולא תהיה נושא לדיון בביהמ"ש ולא תצמיח עילת תביעה מכל מין וסוג שהוא.
9.4.המשתתף יישא בכל אחריות, מפורשת ומכללא, ויפצה וישפה את החברה ו/או את מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה לעשות כן, בגין כל נזק (לרבות נזקים ישירים, עקיפים, נסיבתיים, תוצאתיים, הפסדי רווחים ופגיעה במוניטין), הפסד, אובדן, הוצאות, מכל מין וסוג, וכן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, בגין כל טענה דרישה ו/או תביעה הנובעת ממעשה ו/או מחדל שלא כדין הקשורים בדרך כלשהי להפרה במישרין ו/או בעקיפין של תקנון זה.
9.5.ידוע לו כי החברה אינה נושאת בכל אחריות באשר לאובדן פרטים של מי מהמשתתפים כתוצאה מכשל טכני, ואשר כתוצאה ממנו נמחקו, הושמדו או שובשו פרטים אישיים אשר נשלחו במסגרת הפעילות.
10.שונות
10.1.פרטיות. לא חלה עליך כל חובה חוקית למסור מידע במסגרת הסקר, אך ללא מסירת כתובת דוא"ל לא תוכל להיות מועמד לזכייה. התשובות לסקר ישמשו את החברה לניהול הפעילות וכן לשיפור שירותיה. כתובות דוא"ל שיספקו משיבים לסקר, ישמשו את החברה רק להודעה על זכייה ויישמרו למטרה זו באופן זמני כחלק ממאגר המידע של החברה. הסקר נערך באמצעות פלטפורמת הסקרים https://www.surveylegend.com ("הפלטפורמה"), ומדיניות הפרטיות של הפלטפורמה זמינה בכתובת https://tinyurl.com/ybg5mstl. לפי מדיניות הפרטיות של הפלטפורמה, נעשה בה שימוש בקבצי Coockies וב- Google Analytics, וכן נשמרים ביחס לכל תשובה לסקר זיהוי של ארץ-עיר ומידע על המכשיר בו משתמש המשיב (סוג מכשיר, דפדפן, גרסה) (לא תישמר כתובת IP בסקר זה) – פירוט המידע לפי מדיניות הפרטיות של הפלטפורמה זמין בכתובת https://tinyurl.com/ydhlbktl.
10.2.הפעילות ו/או תקנון זה אינם מהווים הצעה מאת החברה לציבור בכלל או למשתתף כלשהו, והם אינם אלא הזמנה מטעם החברה לכל משתתף להציע לחברה את השתתפותו, וזאת באופן ובתנאים המפורטים בתקנון זה.
10.3.בהשתתפותו בפעילות זו, מסכים, מאשר ומצהיר כל אחד מהמשתתפים, כי קרא את תקנון הפעילות וכי הוא מקבל על עצמו את כל הוראותיו, וגם אם לא קרא את התקנון, הוא מסכים כי התקנון יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.
10.4.כל אחד מהמשתתפים, מסכים ומאשר כי דבר השתתפותו ו/או זכייתו בפעילות, אפשר שיסוקרו, יצולמו וישודרו, באמצעי תקשורת, לרבות בטלוויזיה, בשילוט, בעיתונות, בדף הפייסבוק של החברה ו/או באתרי אינטרנט אחרים, וכי בעצם ההשתתפות בפעילות מביע המשתתף את הסכמתו לפרסום ו/או צילום שמו ותמונותיו במסגרת הסיקורים והפרסומים האמורים, לרבות במסגרת פרסומים וקידום מכירות של החברה. 
10.5.בכל מקרה שיוכח, כי רשלנות של החברה ו/או מי מטעמה מנעה מאדם מלהשתתף בפעילות ו/או מלזכות בפרס ו/או מלקבל את הפרס במסגרת הפעילות, יוגבל הפיצוי לו יהיה זכאי לגובה עלות הגלישה באינטרנט על מנת להיכנס לדף הסקר.
10.6.הפעילות אינה קשורה, ממומנת, נתמכת או מנוהלת על ידי פייסבוק. כל המידע אשר יימסר על-ידי המשתתף יימסר לחברה ו/או למי מטעמה, ולא לפייסבוק. השימוש במידע שיימסר על ידי המשתתף יהיה לצורך קידום מכירותיה של החברה בלבד. למשתתף ו/או למועמד לזכייה בפרס ו/או למי מטעמם לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי פייסבוק ו/או מי מטעמה בקשר עם פעילות זו.
10.7.כל מועמד לזכייה בפרס יהיה חייב, לפי דרישת החברה, להצהיר בכתב בנוסח המצורף כנספח א' לתקנון זה ו/או בעצם מימוש הפרס כי, בין היתר, איננו נמנה על אלה אשר אסורה השתתפותם בפעילות לפי תנאי תקנון זה וכי זכייתו לא הושגה תוך הפרת תקנון זה או בניגוד לאחד מתנאיו. 
10.8.ההשתתפות בפעילות אסורה על עוזריהם, עובדיהם, מנהליהם, שותפיהם ובני משפחותיהם של מי מעובדי או מנהלי החברה, או מי מטעמה. 
10.9.למען הסר ספק, הפעילות לפי תקנון זה אינה מהווה הגרלה כהגדרתה בסעיף 244 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, וזאת בשל העובדה כי הזכייה בה תלויה ביכולת ולא בגורל. 
10.10.הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב. תקופת ההתיישנות לכל תביעה נגד החברה ו/או העוזרות לחברה בכל עניין הנובע במישרין ו/או בעקיפין מהשתתפות בפעילות הינה שנה ממועד סיומה.
נספח א'
התחייבות הזוכה בפרס
התצהיר הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה.

אני החתום מטה __________________ ת.ז. ________________, טלפון ______________, אימייל _______________,  מצהיר, מאשר ומתחייב כי:

במסגרת פעילות ״פרסי אייקאסט 2020״ של אייקאסט בע"מ ("הפעילות" ו-"החברה", בהתאמה) הוכרזתי כמועמד לזכייה בפרס, והכל כמפורט ובכפוף להוראות תקנון הפעילות. 

הנני מצהיר ומתחייב כי קראתי את תקנון הפעילות והנני מסכים לכל תנאיו ללא יוצא מן הכלל. כמו כן, אינני נמנה על אלה אשר אסורה השתתפותם בפעילות לפי תנאי תקנון זה וזכותי לא הושגה תוך הפרת תקנון זה או בניגוד לאחד מתנאיו ו/או ע"י הפרת הוראת דין.

אין לי ולא יהיו לי כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם זכייתי ו/או הנובעות מזכייתי. הנני פוטר את החברה ו/או מי מטעמה באופן סופי ומוחלט מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כאמור, בקשר עם זכייתי או כל הנובע ממנה.

ידוע לי, כי עצם זכייתי בפרס וכל אופן מימושו עשויים להיות מפורסמים באמצעי התקשורת השונים, לרבות ברדיו, בשילוט, בטלוויזיה, בעיתונות ובאינטרנט, לרבות בדף הפייסבוק של החברה (על-ידי החברה, מי מטעמה ו/או צד שלישי) ו/או ברשתות חברתיות, ואני מצהיר כי נתתי לכך את הסכמתי מרצוני החופשי, וכי הנני מסכים ומאשר לחברה לפרסם, בכל ערוץ מדיה כאמור לעיל, את שמי, לרבות במסגרת קידום מכירות של החברה וזאת ללא תמורה כלשהיא, כספית או אחרת.
ידוע לי כי החברה רשאית אך אינה חייבת לעשות שימוש בחומרים והכל נתון לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

אני מסיר בזאת באופן בלתי חוזר כל אחריות מהחברה ומכל מי מטעמה בקשר עם פרסום ו/או כל תקשור של החומרים, ואני מתחייב כי לא אעלה וכן לא יעלה מי מטעמי, כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם פרסום החומרים כאמור. 

הנני מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בקשר עם תמונותיי ו/או פרטים אחרים אודותיי שיופצו או יפורסמו, על ידי משתתף אחר בפעילות או צד שלישי אחר שאינו החברה ו/או מי מטעמה, אם יהיו כאלה.
כמו כן, הנני מתחייב לחתום על כל מסמך אשר נדרש לצורך מימוש הפרס. ידוע לי, כי חתימתי כנדרש אינה גורעת מאחריותי ו/או אינה מטילה אחריות כלשהי על החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם מימוש הפרס. 
הזוכה- אם הזוכה הינו קטין, נדרש אישור של הורהו/אפוטרופסו
                 הזוכהאפטרופוס (ככל שנדרש)
שם פרטי ומשפחה
מספר ת.ז.
תאריך לידה
כתובת מלאה
טלפון טלפון נייד
כתובת דואר אלקטרוני
חתימה
תאריך החתימה
* נא לצרף צילום תעודת זהות וספח של הזוכה.