תקנון אתר אייקאסט

לינקים מהירים

הודעת מערכת

ספרים מוקלטים - איתך בכל מקום

שימוש בכרטיס מתנה רכישת כרטיס מתנה

סופרים פופולרים

תקנון אתר אייקאסט

אתר האינטרנט iCast (להלן:"האתר") מופעל על-ידי iCastLtd (להלן:"iCast"). בדף הזה מפורטים תנאים משפטיים שחלים על רכישת תכני אודיו (ספר אודיו לדוגמה) או מנוי לספריית האודיו של iCast.  התנאים האלה קובעים, לדוגמה, מה מותר לך לעשות עם התוכן שרכשת ומה לאו (לדוגמה, שימוש פרטי מותר, אבל שימוש מסחרי אסור) ותנאים הנוגעים למנוי החודשי.

                                          

הרכישה שלך כפופה לתנאי הרכישה המפורטים כאן. כמו כן כפופה הרכישה לתנאים ולמידע המסחרי שמצויין באתר לצד כל פריט. כל התנאים הללו ביחד מרכיבים את ההסכם בין iCast לבינך בקשר לרכישת התכנים, אז חשוב שתקרא את הדברים בקפידה. התנאים והכללים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים לשני המינים כאחד. בכל ניסוח בלשון יחיד ההתייחסות היא ליחיד ו/או לרבים על פי נסיבות העניין.

                                                                 

רכישת תוכן

1. ביחס לכל תוכן שרכשת, מותר לך אך ורק להשתמש שימוש פרטי לצרכים שלך עצמך. בלי לגרוע מכלליות האמור נבהיר, שאסור לך להשתמש לצרכים מסחריים, לשנות, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לפרסם, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר ולאחסן את תוכנו של אתר אינטרנט זה וכל תוכן אחר שהתקבל באמצעותו, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי, בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא רשות מפורשת של icast, בכתב ומראש. 

 

2. ניתן בכל רגע נתון למשתמש אחד בלבד להאזין לתכני האודיו שנרכשו על ידך ואסור לך לאפשר ליותר ממשתמש אחד להאזין לתכני אודיו אלו.

 

3. אם רכשת זכות להוריד עותק, מותר לך להוריד ולהחזיק עד חמישה עותקים ברשותך, ואסור לך לתת (ובטח שאסור למכור) עותקים לאנשים אחרים. אסור לך גם לשים את התוכן שרכשת בתוכנה כלשהי או באתר שמשם יוכלו אנשים אחרים להעתיק את התוכן שרכשת.

 

4. תכני האודיו באתר זהמוגנים באמצעות מערכת DRM(Digital Right Management). פריצת מערכת ה- DRM הינהעבירה פלילית על פי חוק המחשבים, התשנ"ה-1995.


5. אסור לך להעתיק את קוד המקור של תכני האודיו שבאתר, אלא רק להאזין ב- Streaming או להוריד עותק (בהתאם למה שרכשת) בטכנולוגיות שזמינות באתר.

 

אפשרויות רכישת תכני האודיו

6. לרשותך שתי אפשרויות לרכישת תכני אודיו, שיפורטו להלן: רכישת מנוי חודשי להאזנה (להלן: "מנוי חודשי"), ורכישת פריט מתכני האודיו (להלן: "רכישת פריט").                         

א. מנוי חודשי  

(1). מנוי חודשי יאפשר לך האזנה חופשית ב- streaming לכלהתכנים הזמינים באתר, למשך חודש ימים. מנוי חודשי לא מאפשר הורדת עותקים למחשבך וההאזנה לתכנים תתבצע אך ורק באמצעות streaming.

 

(2) יצוין כי בכל מקרה לא תתאפשר למנוי חודשי האזנה של יותר מ- 80 שעות בחודש.

 

(3) המנוי החודשי מתחדש באופן אוטומטי מדי חודש וניתן להפסיקו בכל עת.

 

(4) היה ותבחר לבטל את המנוי החודשי במהלך החודש בו יש לך מנוי תקף,בהתאם לסעיף קטן (6) להלן, או אם המנוי החודשי יבוטל כאמור בסעיף (7) להלן, תוכל להמשיך ולנצל את המנוי החודשי שלך עד לסוף החודש. לאחר מכן יסתיים המנוי שלך ולא יחודש.

 

(5) רכישת מנוי חודשי על ידך מהווה הסכמה והרשאה של iCast לחייב את כרטיס האשראי שלך בדמי המנוי החודשיים כאמור. היה ולא ניתן יהיה לחייב את כרטיס האשראי שלך בדמי המנוי החודשיים, לא יחודש המנוי החודשי שלך.

 

(6) באפשרותך לבטל אתהמנוי החודשי בכל עת. אתה יכול למסור את הודעת הביטול , בדואר האלקטרוני info@icast.co.il, בפקס 03-5344138 או בדואר רשום לכתובת השלושה 3,ת"א. פירוט לגבי אופן ביטול המנוי אשר נרכש דרך פלטפורמות שונות (PayPalGoogle PlayiTunes) ניתן למצוא בקישור הבא- https://tinyurl.com/uzusllq

הודעת הביטול תיכנס לתוקף תוך 3ימי עסקים ממתן ההודעה, ובמקרה של הודעה בדואר רשום – תוך 6 ימי עסקים מיום שמסרתאת ההודעה למשלוח.

 

(7) iCast תהיה רשאית להפסיק את המנוי שלך בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה כזה נשלח לך הודעה בדואר האלקטרוני לכתובת המנוי שלך, ואז תוכל להמשיך לנצל את המנוי החודשי שלך עד לסוף החודש.

 

(8) iCast תהיה רשאית לשנות את גובה דמי המנוי מעת לעת וגם את פרטי תוכנית המנוי. במקרה כזה נשלח לך הודעה בדואר האלקטרוני שתפרט את השינויים 30 ימים מראש. אם לא ביקשת לבטל את המנוי בעקבות ההודעה – יחולו דמי המנוי החדשים ותנאי התוכנית החדשים החל בחיוב הבא.

 

ב. רכישת פריט רכישת פריט להורדה באתר במחשב תאפשר לך להוריד תוכן אודיו בפורמט m4a (פורמט מיוחד לספרים קוליים) למחשבך.

רכישת פריט להורדה באפליקציה תאפשר הורדת עותק של הספר לתוך האפליקציה. ספרים להורדה שנרכשו באפליקציה ניתן להוריד לאפליקציה בלבד. ספרים להורדה שנרכשו באתר במחשב ניתן להוריד למחשב ולאפליקציה.

במסגרת רכישת פריט כאמור, יתאפשר לך להוריד עד חמישה עותקים של תוכן האודיו שביקשת לרכוש,והאזנה לעותקים אלה (לאחר הורדתם כאמור) אינה מוגבלת בזמן. מובהר כי לאחר רכישת פריט להורדה, הפריט יהיה זמין להורדה באפליקציה כמפורט לעיל, זאת במשך עד שנה ממועד הרכישה, וכן מובהר כי אין ולא תהיה כל טענה ככלשהפריט לא יהיה זמין ולא תהיה אפשרות לקבל עותק שלו בחלוף שנה כאמור.

 

האזנה והורדה – עכשיו ובעתיד

7. iCast מתחייבת,כי תכני האודיו הקיימים באתר ובאפליקציה בזמן הרכישה יהיו זמינים להאזנה ב- streaming (בכפוף לתנאי הרכישה), וזאת במשך חודש ימים מיום הרכישה. על אף האמור, תכני אודיו מסוימים באתר יהיו זמינים לרכישה במסגרת רכישת פריט תוכן בודד בלבד ולא יהיו זמינים במסגרת המנוי של המשתמש, הכל, כפי שיצוין בתיאורו של כל ספר באתר ובאפליקציה.

מובהר כי iCast, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תוכל בכל עת לשנות או להפסיק את פעילות אתר זה באופן זמני או מוחלט, או להסיר אחד או יותר מתכני האודיו, והכל ללא כל מתן התראה, נימוק או הודעה מראש; לא תהיה לך כל טענה, דרישה או תביעה כלפי iCast או מי מטעמה, בשל השינוי או הפסקת פעילות האתר כאמור, או תקלות שיגרמו עקב כך, וזאת בין במקרה של רכישת מנוי חודשי (streaming) ובין במקרה של רכישת פריט (הורדה).

 

8. על אף כל האמור, מובהר ש iCast תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש, לחסום את יכולתך להשתמש באתר במקרים של עבירה על החוק או הפרת תנאי הסכם זה, או אם קיימת הפרעה מכל סוג שהוא לפעילות התקינה של המערכת, ואז לא תהיה לך אפשרות להאזין או להוריד את התוכן שרכשת. לא תהיה לך כל טענה, דרישה או תביעה כלפי iCast אומי מטעמה, בשל חסימה כאמור, או תקלות שיגרמו עקב כך.

 

הודעות תשלום

9. iCast אינה מתחייבת לשלוח הודעות תשלום כלשהן למנוי. אבל אם תבקש – נשלח. בכל מקרה, אתה מסכים שכל הודעת תשלום או חשבונית, ככל שנהיה חייבים לשלוח אותן לפי כל דין, ישלחו אליך בדואר אלקטרוני בלבד לכתובת המנוי שלך.

 

ביטול רכישה

10. בכפוף לאמור בסעיף ‏8 לעיל בדבר ביטול מנוי החודשי שלך, מרגע בו חויב כרטיס האשראי שלך אין באפשרותך לבטל את הרכישה ואת החיוב החודשי של כרטיס האשראי שלך.


שינויים

11. אייקאסט רשאית לשנות את תקנון זה ואת תנאי השימוש בשירותיה בכל עת, ללא הודעה מראש וללא צורך בהסכמתך או בהסכמת המשתמשים האחרים, והתנאים העדכניים יחולו עליך וכן על כל המשתמשים מרגע פרסומם, אלא אם נקבע אחרת באותו פרסום.